تعویض دستگاه

برای اولین بار در ایران

تعویض هرنوع مترجم جیبی با مدلهای جدید مترجم های اطلس سخنگو اغاز شد

دارندگان هرنوع مترجم جیبی قدیمی می توانندبا مراجعه به فروشگاه مرکزی ضمن تعویض مترجم خود از تخفیف ویژه مشتریان
اطلس سخنگو بهره مندشوند


۱۳۹۲ يازدهم خرداد
Bookmark and Share نظرات شماره خبر :15 تعداد بازدید :2675